Projekt "Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna suma dofinansowania całości projektu obu partnerów wynosi 736.130,92 €.

 

Cele główne projektu / Hlavný cieľ projektu 

Cel "Promowanie 500 letniej wspólnej historii i kultury, jej zachowanie a przez nią tworzenie przyszłości" jest zgodny z celami Programu Interreg. Zapewnia zachowanie, ochronę, wsparcie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bliskich wspólnot obszaru pogranicza. Wsparcie ratowania i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, podniesie ich atrakcyjności, promowanie turystyki i rozwój poziomu świadomości kultury mieszkańców i odwiedzających miejsca dziedzictwa kultury.

Cieľ "Propagovať kultúru spoločnej 500 ročnej histórie, zachovať ju a jej využívaním tvoriť budúcnosť" je v súlade s cieľmi Programu Interreg. Zabezpečuje zachovanie ochranu, podporu a rozvoj rírodného a kultúrneho dedičstva blízkych komunít v pohraničnom pásme. Podporou záchrany a odernizovaním objektov kultúrneho dedičstva sa zvýši ich atrakcia, podporí kultúrny turizmus a úroveň povedomia obyvateľstva i návštevníkov o kultúrnom dedičstve.

 Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Wsparcie inwestycyjne ratowania, konserwacji i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Podnoszenie poziomu świadomości o dziedzictwie kulturowym mieszkańców i gości. Promocja zabytków połączona z rozpowszechnianiem wydarzeń kulturalnych i wymiana doświadczeń.

Investičnou podporou zachrániť, rekonštruovať a zmodernizovať objekty kultúrneho dedičstva. Zvýšiť úroveň povedomia miestneho obyvateľstva a návštevníkov o kultúrnom dedičstve. Demonštráciu pamätihodností spojiť so šírením kultúrnych aktivít a výmenou skúseností.

Cele projektu

   Polskiego i słowackiego partnera łączy wspólne dziedzictwo związane z Reformacją oraz osoba jednego z najwybitniejszych przedstawicieli intelektualistów rodem z Cieszyna, ks. Jerzego Trzanowskiego. Reformacja była jedną z dróg łączących Śląsk Cieszyński z Orawą i leży u podstaw współpracy obu partnerów z Polski i Słowacji, konieczne jest też podjęcie działań upamiętniających te wydarzenia i zapewniających osiągnięcie efektu transgranicznego. Stąd ważne jest wdrożenie działań poprawiających efektywność promowania historii Reformacji na Śląsku Cieszyńskim, w tym bliskich relacji ze Słowacją, zwłaszcza wśród turystów odwiedzających ten region.

   Dlatego celem ogólnym projektu jest rozwój wspólnego, polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego i duchowego. Stworzy to podstawy do podjęcia nowych inicjatyw kulturalnych, adresowanych głównie do miłośników regionu i jego historii, a zarazem zmierzających do wzmocnienia turystycznych walorów Kościoła Jezusowego (poszerzenie przestrzeni wystawienniczej, biblioteczno-archiwalnej i uatrakcyjnienie tym samym szlaków spacerowych przy których leży obiekt).

Realizacja projektu pozwoli także na osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak:

  •  udostępnienie cennego księgozbioru Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • ocalenie trzech obiektów – płyt epitafijnych zlokalizowanych na terenie beneficjenta i ich udostępnienie dla celów turystycznych,
  •  uatrakcyjnienie obiektów dziedzictwa kulturowego leżących na terenie o wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej,
  •  nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz promocji polskiego i słowackiego dziedzictwa sakralnego.

   Celem głównym projektu jest zaś podniesienie świadomości dotyczącej wspólnych korzeni i bliskich kontaktów na przestrzeni wieków, a które zostały naruszone w okresie II wojny światowej oraz w czasach komunistycznych. Dzięki licznym imprezom, wystawom organizowanym we współpracy transgranicznej pojawi się możliwość promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów oraz udostępnienie turystom obiektów, które w obecnej sytuacji ze względów na ich stan zachowania są nieudostępniane lub ich obecny stan jest nieatrakcyjny. Projekt związany jest z bezpośrednią ochroną kultury i rozwoju turystyki oraz promocją potencjału kulturowego wspierającego mobilność transgraniczną i europejską współpracę terytorialną. Ma za zadanie wyrównanie szans poprzez wzrost potencjału turystycznego regionów.

   Cele projektu są w pełni zgodne z celami I. osi priorytetowej Programu PL-SK, która zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, a także zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Realizacja omawianej wspólnej inwestycji doprowadzi do wykorzystania endogenicznego potencjału oraz do zwiększenia atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza, pośrednio przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności gospodarki turystycznej regionu pogranicza. Wpłynie z pewnością na zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze oddziaływania projektu, gdyż turyści zyskają kolejne, atrakcyjne punkty na wyznaczonych już szlakach spacerowych w obrębie Cieszyna, czyniąc je jeszcze ciekawszymi dla odwiedzających. Ponadto Cieszyn stanowi doskonałą lokalizację dla tego typu przedsięwzięć, gdyż jest miastem przygranicznym, przez który biegną ważne korytarze transportowe o znaczeniu krajowym i będącym stolicą regionu – Śląska Cieszyńskiego, stanowiącego jedno z największych skupisk ośrodków noclegowych i usług turystycznych regionu.

   Realizowane działania doprowadzą do wzmacniania i trwałości walorów kulturowych. Umożliwią wykreowanie nowych atrakcji w miejscowościach i obszarach, których potencjał przyrodniczy i historyczny nie został dotychczas w wystarczającym stopniu zagospodarowany. Pozytywnie wpłyną także na ochronę bioróżnorodności oraz na środowisko naturalne regionu.


Wspólna wędrówka dziś:

Relacja z uroczystości w Cieszynie - 28.05.2017 r.

  Świąteczna niedziela 28.05.2017 r. rozpoczęła się od wspólnego uroczystego nabożeństwa z udziałem gości z partnerskiej parafii ze Schwabach w Niemczech - którzy do Cieszyna przyjechali na rowerach (przeszło 700 km) oraz z gośćmi z partnerskiej parafii z Dolnego Kubina na Słowacji - przyjechali autokarem (ok. 110 km). W nabożeństwie i uroczystościach na placu Kościelnym czynnie uczestniczyła również orkiestra dęta z Trzanowic z Czech. Oprócz wspólnego świętowania nasi goście zobaczyli Cieszyn, podczas spaceru z Panią Kurator oraz poznali historię Kościoła na Śląsku Cieszyńskim i Polsce w Muzeum Protestantyzmu.

    

                             Orkiestra dęta z Trzanowic                                         Wypełniony kościół Jezusowy w Cieszynie                                Goście ze Schwabach w Niemczech

 

    

                Goście z Dolnego Kubina ze Słowacji                           Pozdrowienia z Niemiec ks. dr Paul-Hermann Zellfelder                  Pozdrowienia ze Słowacji ks. Rastislav Stanček

                                                                                                        (z lewej) i ks. Janusz Sikora (z prawej)

  

        Plakaty wiszące m.in. w Cieszynie przybliżyły i zachęcały                    Wspólne spotkanie na placu Kościelnym  ...  i w ogrodzie parafialnym... 

                  do wzięcia udziału w uroczystościach

 

Relacja z kościoła na YOUTUBE:

  

  

 

Relacja z wizyty partnerskiej w Dolnym Kubinie i na Zamku Orawskim na Słowacji 21.05.2017 r.

„Razem wędrujemy już 500 lat”

  Pod tym może nieco tajemniczym tytułem kryje się wiele dobrych rzeczy i wspaniałych planów na przyszłość. Taki też jest temat Projektu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, którego partnerami są: Parafia Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Słowacji w  Dolnym Kubinie (partner wiodący) oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.

   Projekt zakłada współpracę polsko-słowacką w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności sztuki sakralnej. W ramach projektu przewidywany jest remont kościoła w Dolnym Kubinie, a w naszym kościele renowacja zabytkowych płyt nagrobnych, adaptacja dodatkowych pomieszczeń na Bibliotekę Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także powiększenie Muzeum Protestantyzmu.

   W związku z tym planowanym ogromnym przedsięwzięciem oraz podjętą pomiędzy dwiema parafiami partnerską współpracą zostaliśmy zaproszeni do Dolnego Kubina, aby wziąć udział w uroczystościach, nabożeństwie oraz wzajemnie się poznać. 21 maja, wczesnym rankiem,  wyruszyliśmy w trasę. Niezawodny pan Mirek,  kierowca „Wispolu”, wiózł nas bezpiecznie piękną, malowniczą trasą, pośród zielonych pagórków i meandrów rzeki Orawy, do celu oddalonego o przeszło 100 kilometrów od Cieszyna. Dolny Kubin, stolica Orawy, jest to miasto z przeszło 700-letnią historią, pięknie położone między wzgórzami Magury Orawskiej i Gór Choczańskich. Bardzo spodobał nam się Rynek, z ładnie odnowionymi budynkami, których kolorowe fasady wraz z panującym wokół wręcz nieskazitelnym porządkiem, radowały nasze oczy. Po wyjściu z autokaru zostaliśmy serdecznie przywitani i zaprowadzeni do budynku parafii. Powitali nas bardzo serdecznie jej gospodarze, tj. proboszcz ks. Rastislav Stanček, jego małżonka wikariusz Erika Stančeková, drugi proboszcz pomocniczy Mgr. Jana Pabáková, a także Pani Kurator Ing. Zuzana Kubačková i jeszcze wiele innych osób. Wszyscy od razu zjednali nasze serca serdecznymi uśmiechami, miłymi słowami, otwartością i... bardziej przyziemnie ...całą górą różnego rodzaju pysznych kanapek i masą słodkości. Przez żołądek do serca, mówi stare porzekadło, ale jakże trafne i aktualne, niezależnie od czasów czy okoliczności.

    

   Po posiłku udaliśmy się do kościoła, gdzie najpierw odbyła się próba chóru, a następnie proboszcz przybliżył nam historię tej pięknej świątyni. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie, podczas którego mogliśmy, jako chór, służyć przygotowanymi pieśniami. Ciekawym dla nas był fakt, iż nabożeństwo poprowadziła, oprócz proboszcza, również jego małżonka, piastująca funkcję wikariusza. Było nam miło, gdy śpiewając, widzieliśmy uśmiechnięte twarze uczestników nabożeństwa, a należy nadmienić, że przybyła naprawdę liczna grupa.

   Po nabożeństwie zostaliśmy zaproszeni na obiad. Spędziliśmy miły czas na rozmowach przy bardzo smacznym posiłku. Po kawie i ciasteczkach (nasi gościnni Słowacy napiekli ich co niemiara, chcąc zapewne, by wyjechało nas „więcej”niż przyjechało) udaliśmy się w stronę Zamku Orawskiego, który również stanowi niewątpliwie wielką atrakcję turystyczną okolicy. Wybudowano go bowiem przed wiekami (dokładniej rzecz biorąc w XIII w) na prawie 100 metrowej skale. Z dolnego Zamku do cytadeli prowadzi 880 schodów. I my tymi schodami weszliśmy do góry. Gospodarze wiedzieli co robią - serwując nam tak sowity posiłek!

  

  Przed zwiedzaniem zamkowych pomieszczeń uczestniczyliśmy w krótkich uroczystościach poświęconych ks. Jerzemu Trzanowskiemu, który przebywał na Zamku Orawskim w latach 1629-1631 jako nadworny kaznodzieja. W poświęconej życiu i twórczości ks. Jerzego Trzanowskiego książce, ks. dr Andrzej Wantuła tak pisze: „...Chwile, przeżyte na orawskim zamku należały do najspokojniejszych i najszczęśliwszych, jakie przeżył Trzanowski w ogóle w swoim tułaczym żywocie. Oddalony od zgiełku świata, od walk i swarów, oddał się tu, poza obowiązkami duszpasterskimi, swoim pracom piśmienniczym i przygotowywał do druku swoje najważniejsze dzieła. Zamek orawski, położony w uroczej okolicy, wydawał mu się jego Patmos - szczęśliwym miejscem odosobnienia. Jak niegdyś ap. Jan, na swoim Patmos przebywający miewał potężne objawienia, tak Trzanowski w swoim orawskim zaciszu przeżywał cudowne chwile natchnienia. Jego dar poetycki i jego gorąca wiara zespoliły się tu z sobą, aby wyśpiewać najpiękniejsze hymny na cześć Boga, sławić Jego wyroki i rządy, aby w strofach zamykać najcenniejsze prawdy objawienia Bożego, by przekuwać zasady wiary chrześcijańskiej w ujmujące i dźwięczne wiersze...”

   Zgromadzeni w kaplicy zamkowej słuchaliśmy słów wspomnienia o księdzu Trzanowskim, a także śpiewaliśmy wspólnie pieśni jego autorstwa.

  

  Proboszcz Rastislav Stanček jeszcze raz wyraził słowa podziękowania za nasze przybycie, natomiast proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie ks. Janusz Sikora w równie serdecznych słowach podziękował za zaproszenie, bardzo gościnne przyjęcie i wspólne uczestnictwo w Projekcie Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, dzięki któremu obie strony projektu zyskają wiele nie tylko poprzez możliwość odnowienia obiektów sakralnych. Spotkanie w Dolnym Kubinie jest bowiem także krokiem do pogłębienia przyjaźni i współpracy pomiędzy obiema parafiami - narodami, gdzie przeszło stukilometrowa odległość nie stanowi żadnej przeszkody. Ponadto ks. Janusz Sikora serdecznie zaprosił naszych przyjaciół z Dolnego Kubina do Cieszyna na dzień 28 maja br., kiedy to obchodzić będziemy uroczyście Pamiątkę Założenia naszego Kościoła połączoną z koncertem poświęconym jubileuszowi 500 lat Reformacji. W radosnych nastrojach, nieco zmęczeni, szczególnie wspinaczką po zamkowych schodach, ale z głowami pełnymi wrażeń i wspomnień o miejscach i ludziach, do których jeszcze chętnie, jak Bóg da, powrócimy, udaliśmy się w drogę do naszego Cieszyna. Mamy nadzieję na to, że goście ze Słowacji zjawią się licznie i jak obiecali, chętnie spróbują naszej jajecznicy i nie tylko.

Tekst: Klaudia Pawlas

Zdjęcia: Marcin Gabryś